History

*please see information translated to English below*

Norsk Selskap for Immunologi (NSI) har eksistert siden 1982. Da fantes allerede Norsk Forening for Immunologi og Immunhematologi, (Norsk Forening for Immunologi og Transfusjonsmedisin NFIT fra 1998) som del av Den Norske Legeforening med Ove J Mellbye som leder. Ikke–leger kunne være assosierte, men ikke fullverdige medlemmer av foreningen. Norsk immunologisk forskning skjøt imidlertid fart og både leger og ikke-leger var aktive, og gode kolleger. Ikke-legene følte også behov for et faglig forum, og Molekylær Immunologi ble opprettet som undergruppe av Norsk Biokjemisk Selskap. Men flere ville mer.

De ville ha et Norsk Selskap for Immunologi som var åpent for alle med interesse for immunologi, enten de nå var leger, farmasøyter, tannleger, biokjemikere, matematikere, fysikere eller kjemikere. Immunologi som vitenskap tiltrekker seg mange med ulik faglig bakgrunn. Terje Michaelsen ved Folkehelseinstituttet tok initiativ sammen med blant andre Tor Lea og tannlegen Per Brandtzæg, og de henvendte seg til Norsk Forening for Immunologi og Immunhematologi ved Ove J Mellbye. Der fikk de entusiastisk tilslutning og foreningen meldte seg kollektivt inn i det som ble NSI. Stiftelsesmøtet ble holdt på Folkehelseinstituttet og Per Brandtzæg ble valgt til leder.

I årene som fulgte, fikk Selskapet stadig flere medlemmer og økende aktivitet. Vi har i dag lokallag i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Flere og flere av medlemmene er Phd studenter og postdocs, og de har sin grunnutdanning i en av de nevnte disiplinene. Norsk immunologisk forskning er i voldsom utvikling etter hvert som immunologi blir viktigere og viktigere innenfor stadig flere områder med betydning for sykdom og immunterapi. Forskningsgruppene øker i størrelse, de vinner fram som Sentre for Fremragende Forskning og som K.G. Jebsen Sentere.  De internasjonale kontaktene blir flere, mange miljøer inviterer gjesteforelesere og de arrangerer symposier og små og store faglige konferanser.  NSI er i mange tilfeller medarrangør og medfinansiør og inviterer medlemmene til de forskjellige arrangementene. På den måten er NSI viktig for å holde det nasjonale miljøet samlet og faglig oppdatert.

NSI er særlig viktig for de unge medlemmene. De holder seg orientert om alle de faglige tilbudene via foreningen. Mange holder sine første faglige presentasjoner utenfor forskningsgruppene på årsmøtet til NSI. Mange deltar på Immunologiens Dag som har populærvitenskapelig fokus. ImmunoQuiz er et meget populært arrangement hvor det konkurreres steinhardt på skyhøyt nivå. Dette lager er godt sosialt samhold mellom unge forskere fra mange ulike forskergrupper. Styret består av helt unge forskere som får sin første organisatoriske erfaring. NSI holder kontakt med den Skandinaviske og det Internasjonale selskapet.

Som medlem får du mulighet til å delta på foredrag og andre begivenheter arrangert av NSI samt beskjed om øvrige interessante arrangementer eller karrieremuligheter via vår epostliste. Men kanskje aller viktigst, så er du med å støtte norsk immunologisk forskning, og særlig de unge medlemmene av foreningen, som er de som står i første linje i laboratoriet og faktisk gjør jobben. Det er også dem som skal ta immunologisk forskning videre inn i fremtiden og gjøre funn som blir til glede for pasienter og behandlere.


The Norwegian Society for Immunology (NSI) was founded in 1982. At that time, the Norwegian Association for Immunology and Immunohematology, (Norwegian Association for Immunology and Transfusion Medicine NFIT from 1998) was already part of the Norwegian Medical Association with Ove J Mellbye as leader. Non-doctors could be associates but not full members of the association. However, Norwegian immunology research accelerated and both doctors and non-physicians became active colleagues. Non-physicians felt the growing need for a professional forum and Molecular Immunology was established as a subgroup of the Norwegian Biochemical Society. But more was to come.

Immunologists wanted an association open to anyone with an interest in immunology, whether they were doctors, pharmacists, dentists, biochemists, mathematicians, physicists or chemists, because immunology concerns people from all academic backgrounds. Terje Michaelsen at the Institute of Public Health took the initiative together with others, including Tor Lea and the dentist Per Brandtzæg. Together they turned to Ove J Mellbye and the Norwegian Association for Immunology and Immunohematology and received enthusiastic support to merge the various organizations into what became the NSI. The foundation meeting was held at the Institute of Public Health and Per Brandtzæg was elected chair.

In the years that followed, NSI gained ever more members and activity increased. Currently NSI has local branches in Oslo, Tromsø, Trondheim and Bergen. More and more members are PhD students and postdocs who have a basic education in one of the aforementioned disciplines.

Norwegian immunological research is developing rapidly as immunology is recognized as an area of importance for understanding disease mechanisms and for developing novel treatments. Immunology research groups are increasing in size and are emerging as Centers for Excellence and as K.G. Jebsen Centers. International contacts are growing and many groups are hosting guest lecturers, organizing symposia and arranging professional conferences. In many cases, NSI is co-organizer and co-financier and invites members to the various events. In this way, NSI serves as a key entity in Norwegian immunology by nurturing and strengthening the national immunology research environment.

NSI is especially important for the young members. They keep themselves informed of all the professional offers through the association. Many hold their first academic presentations at the NSI Annual General Meeting and many attend the Day of Immunology, which has a popular scientific focus. ImmunoQuiz is a very popular social event with fierce competition at sky-high level. Social events hosted by NSI provide a good social network for young researchers from many different research groups. The NSI board consists of very young researchers who get their first organizational experience. NSI maintains contact with the Scandinavian and the International Association /Company.

As a member, you will have the opportunity to attend lectures and other events organized by NSI as well as other interesting events or career opportunities via our email list. But perhaps most importantly, you will be supporting Norwegian immunological research, and especially the young members of the association, who are the first line of the laboratory and the hands behind the work. They are also those who will take immunological research even further in the future and do the findings that will benefit patients and therapists.


Additional historical overview of immunological research in Norway and the creation of NSI by honorary member Prof. Emeritus Per Brandtzæg is linked below.

Download (PDF, 1.11MB)