Per Brandtzæg’s Travel Grant

Utlysning av reisestipend fra Per Brandtzægs fond 2023

Utlysning av reisestipend fra Per Brandtzægs fond til forskning på slimhinneimmunologi

Professor Per Brandtzæg har gjennom sitt faglige arbeid skaffet til veie et forskningsfond med som formål å fremme forskning innen slimhinneimmunologi og forskning relatert til dette.

I tråd med Per Brandtzægs sterke internasjonale posisjon og profil, samt hans sterke interesse for å utvikle og støtte unge lovende forskere, skal fondets midler gå til å støtte forskningsopphold i utlandet for yngre forskere ved et av Norges universiteter eller universitetssykehus.

Reisestipendet skal fortrinnsvis gå til en postdoktor som har avlagt PhD-grad i løpet av de siste syv år, men kan unntaksvis gis til særdeles talentfulle PhD-studenter.

Fondet skal gi kr 100 000 i støtte til en forsker hvert år.

Prisen utdeles på årsmøtet i Norsk selskap for immunologi (NSI), som Per Brandtzæg selv var initiativtaker til og første formann for.

Søknaden må inneholde følgende dokumenter:

  • Prosjektplan (maks 10 sider)
  • CV (maks 2 sider)
  • Publikasjonsliste
  • Budsjett, som inneholder opplysninger om reise og opphold samt eventuell støtte fra andre kilder
  • Anbefalingsbrev fra en relevant norsk institusjon og et invitasjonsbrev fra leder av avdelingen som søker skal oppholde seg ved Søknaden kan skrives på engelsk eller norsk. Søknadsdokumentene må samles i ett pdf- dokument og sendes senest 31st October 2023 til Professor emeritus Frode Vartdal (e-mail: frode.vartdal@medisin.uio.no)

Announcement of travel grant from Per Brandtzæg’s fund for research in mucosal immunology

Through his professional work, Professor Per Brandtzæg provided a research fund with the purpose of promoting research in mucosal immunology and research related to this.

In line with Per Brandtzæg’s strong international position and profile, as well as his commitment to developing and supporting young promising researchers, the fund will support research stays abroad for younger researchers at one of Norway’s universities or university hospitals.

The travel scholarship should preferably go to a postdoctoral fellow who has completed a PhD degree during the last seven years, but can exceptionally be given to extremely talented PhD students.

The fund will provide support of NOK 100,000 for a researcher each year.

The prize is awarded at the annual meeting of The Norwegian Society for Immunology (NSI), of which Per Brandtzæg was a co-founder and the first president.

The application must contain the following documents:

  • Project plan (maximum 10 pages)
  • CV (maximum 2 pages)
  • List of publications
  • Budget containing information about travel and accommodation as well as any support from other sources
  • Letter of recommendation from a relevant Norwegian institution and an invitation letter from the head of the department at the foreign institution where the applicant will stay The application can be written in English or Norwegian. The application documents must be collected in a single pdf document and sent no later than 31st October 2023 to Professor Emeritus Frode Vartdal (e-mail: frode.vartdal@medisin.uio.no).